Nákupní software

Jak funguje reverzní aukce

Reverzní aukce jsou způsobem výběrového řízení, kdy jednotliví dodavatelé, účastníci reverzní aukce, soupeří vzájemným snižováním cen o získání zakázky na dodávku požadovaného materiálu nebo služby. Reverzní aukce jsou tedy velmi výkonným nástrojem ředitele nákupu nebo osoby pověřené nákupem a snižováním nákladů firmy.


Pozn.: v případě potřeby si, prosím, přečtěte slovníček pojmů reverzních aukcí.


Typický průběh reverzní aukce

1. definování výběrového řízení

Vyhlašovatel aukce vytipuje vhodnou komoditu pro výběrové řízení formou reverzní aukce. Ideální je taková poptávaná skupina materiálu nebo služeb, u které je alespoň částečně předpoklad stabilní ceny na trhu pro minimálně tři měsíce - proto, aby byl vítězný dodavatel schopen udržet dohodnuté ceny a výběrové řízení mělo smysl. Rovněž je nutné přesně specifikovat jednotlivě poptávané položky. Požadované položky musí být v požadovaném rozsahu k dispozici minimálně u dvou různých dodavatelů.

Reverzní aukce nejsou vhodné například v situacích, kdy požadovaný materiál dodává do republiky exkluzivně jediná firma (výhradní zastoupení) nebo v období "zblázněného trhu", kdy poptávka vysoce převyšuje nabídku (viz ceny hutního materiálu v průběhu roku 2004).

2. vytipování vhodných dodavatelů

Vyhlašovatel aukce vytipuje dva či více potenciálních dodavatelů pro výběrové řízení (obvykle 5-10). Z pohledu vyhlašovatele reverzní aukce je strategicky vhodné oslovit s poptávkou i dodavatele, od kterých se sice (interně) nepředpokládá realizace zakázky, ale u kterých je pravděpodobné, že vyvinou v rámci reverzní aukce cenový tlak na kapitálově silnější účastníky výběrového řízení, kteří jsou (interně) preferovaní vyhlašovatelem pro budoucí dodávky.

3. oslovení dodavatelů s poptávkou

Vytipovaným dodavatelům je odeslána pozvánka na reverzní aukci spolu s detailním popisem poptávaných položek (název, specifikace, poptávané množství) a aukčními podmínkami. Pozvánka může být odeslána elektronicky nebo faxem apod. V případě použití řešení Nákupní software je pozvánka odeslána mailem a poptávkové (tzv. nulté) kolo aukce již probíhá v aukčním systému.

4. spuštění reverzní aukce - nulté, poptávkové kolo

Oslovení dodavatelé se v průběhu poptávkového (nultého) kola reverzní aukce přihlašují k účasti v aukci, potvrzují aukční podmínky a vyplňují svou vstupní nabídku na vyhlašovatelem poptávané zboží. Nulté kolo může probíhat mimo aukční systém (např. výměna tabulek v MS Excel, ceny zaslané faxem apod.), v takovém případě je však obtížnější vyhodnocení výsledků nultého kola. Nákupní software pro nulté kolo využívá reverzní aukční systém, následné vyhodnocení nabídek dodavatelů je tedy velmi snadné.

5. vyhodnocení nultého kola reverzní aukce

Vyhlašovatel vyhodnotí přijaté nabídky jednotlivých dodavatelů a zváží, zda je vhodné pokračovat dalšími kroky reverzní aukce. 

6. komunikace s účastníky výběrového řízení

V případě, že vyhlašovatel pro nulté kolo oslovil více dodavatelů (obvykle více jak pět), v této fázi vyřadí podle mezivýsledků nultého kola část dodavatelů, kterým poděkuje za účast (s negativním výsledkem), a zbylé dodavatele pozve do řádného kola reverzní aukce, z něhož vyjde celkový vítěz výběrového řízení.

7. spuštění řádného kola reverzní aukce

Klíčová operace reverzní aukce. Přizvaní dodavatelé účastnící se řádného kola vidí u každé aukční položky kromě vlastní nabízené ceny rovněž i tzv. minimální cenu, což je nejnižší cena konkrétní položky vybraná ze všech dodavatelů, za kterou je v daném okamžiku některý dodavatel ochoten zboží závazně dodávat. Účastník aukce tak může reagovat na minimální cenu a snížit svou vlastní cenu pod úroveň stávající minimální ceny. Dodavatelé tak mezi sebou soupeří o to, kdo je ochoten dodat zboží nebo službu nejlevněji. Řádné kolo obvykle trvá 45 minut.

8. vyhodnocení reverzní aukce

Po ukončení řádného kola reverzní aukce vyhlašovatel s pomocí systému reverzní aukce (např. Nákupní software) vyhodnotí finální nabídky dodavatelů. Obvykle je vybrán hlavní a záložní dodavatel zboží/služeb, kteří se o kontrakt podělí např. v poměru 80:20, není to však podmínkou.

9. vyhlášení výsledků výběrového řízení

Všichni účastníci řádného kola reverzní aukce jsou informování o výsledcích výběrového řízení, s vítězem se podepisuje závazná kupní smlouva.

Nákupní software – vaše konkurenční výhoda

Flexibilní nástroj, nikoli svazující dogma

Nákupní software je skutečným řešením pro úspory nákladů, pomůckou vyhlašovatele nákupní aukce, nikoli svazujícím dogmatem, které vyhlašovatele otrocky nutí vyhlásit vítěze a uzavřít s ním smlouvu ihned po ukončení výběrového řízení.

V reálném životě je vhodné využívat nákupní aukce jako jeden z prostředků obchodního vyjednávání. Ideální často je, když po ukončení výběrového řízení formou reverzní aukce následuje ještě několik osobních jednání s vybranými dodavateli, kde ještě může dojít k úpravě cen (pochopitelně směrem dolů), upřesnění detailů a podmínek spolupráce apod.

Je pouze na vás, jak často a jak efektivně budete využívat Nákupní software a zvyšovat tak svůj zisk. Neplatíte nám žádné provize z ušetřených peněz díky Nákupnímu softwaru.

Nákupní software je pravou rukou
odpovědného pracovníka oddělení nákupu.

Vyžádejte si více informací.